قوانین و مقررات

این سایت تحت قوانین جاری ایران از جمله قانون تجارت و قوانین مختص تجارت فضای مجازی فعالیت مینماید